७५/७६

विश्रामपुर गाउँपालिका

मिति 2075/03/28 गतेका दिन आएको वाढीका कारण यस गाउँपालिकाको कार्यालय अन्तरगतका वडाहरुमा वाढीद्दारा प्रभावित व्यक्तीहरुलाई बिश्रामपुर गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यक्ष श्री अमिरीलाल राउत(पाल) ज्यूको अध्यक्षता तथा 1 नं वडाका वडाध्यक्ष श्री हृदयनारायण प्रसाद यादव, 2 नं वडाका वडाध्यक्ष श्री अजय कुमार गु

Pages